Vol 7, No 11 (June 2019): Annals of Translational Medicine (Focus on: “Application of Artificial Intelligence to Radiology”)

Preface on Application of Artificial Intelligence to Radiology

Application of artificial intelligence to radiology
Timothy Deyer, Amish Doshi

Original Article on Application of Artificial Intelligence to Radiology

Deep neural networks could differentiate Bethesda class III versus class IV/V/VI
Yi Zhu, Qiang Sang, Shijun Jia, Ying Wang, Timothy Deyer
Machine learning for semiautomated classification of glioblastoma, brain metastasis and central nervous system lymphoma using magnetic resonance advanced imaging
Nathaniel C. Swinburne, Javin Schefflein, Yu Sakai, Eric Karl Oermann, Joseph J. Titano, Iris Chen, Sayedhedayatollah Tadayon, Amit Aggarwal, Amish Doshi, Kambiz Nael
Detecting insertion, substitution, and deletion errors in radiology reports using neural sequence-to-sequence models
John Zech, Jessica Forde, Joseph J. Titano, Deepak Kaji, Anthony Costa, Eric Karl Oermann
Random forest can accurately predict the development of end-stage renal disease in immunoglobulin a nephropathy patients
Xin Han, Xiaonan Zheng, Ying Wang, Xiaoru Sun, Yi Xiao, Yi Tang, Wei Qin

Original Article

C1Q/TNF-related protein 4 expression correlates with herpes simplex encephalitis progression
Wangshu Xu, Heng Zhou, Xiaojuan Li, Lu Wang, Xinwu Guo, Linlin Yin, Haoxiao Chang, Yuzhen Wei, Qingsong Li, Jinhai Deng, Xingang Zhou, Haifeng Yang, Xinghu Zhang, Fang Yi, Wenping Ma
miR-19b-3p promotes human pancreatic cancer Capan-2 cells proliferation by targeting phosphatase and tension homolog
Meiyi Song, Mengxue Sun, Lu Xia, Wei Chen, Changqing Yang
Perioperative sedative use is not associated with acute kidney injury after total hip or knee arthroplasty
Tak Kyu Oh, Jin-Woo Park, Hyun-Jung Shin, Hyo-Seok Na, Ah-Young Oh, Jung-Won Hwang
Salvage lymphadenectomy for isolated cervical lymph node recurrence after curative resection of thoracic esophageal squamous cell carcinoma
Zhen Wang, Shaofeng Lin, Feng Wang, Shuoyan Liu
Xuezhitong capsule, an extract of Allium macrostemon Bunge, exhibits reverse cholesterol transport and accompanies high-density lipoprotein levels to protect against hyperlipidemia in ApoE−/− mice
Xiang-Bao Meng, Ting Zhu, De-Hui Yang, Wei Liang, Gui-Bo Sun, Xiao-Bo Sun
Polydopamine coating promotes early osteogenesis in 3D printing porous Ti6Al4V scaffolds
Lan Li, Yixuan Li, Longfei Yang, Fei Yu, Kaijia Zhang, Jing Jin, Jianping Shi, Liya Zhu, Huixin Liang, Xingsong Wang, Qing Jiang
Treatment and clinical outcomes of cervical cancer during pregnancy
Jing Ma, Lan Yu, Fan Xu, Hongyan Yi, Wenfei Wei, Peng Wu, Sha Wu, Hua Li, Hong Ye, Wei Wang, Hui Xing, Liangsheng Fan
Clinical and prognostic significance of combined plasma fibrinogen concentrations and the monocyte-to-lymphocyte ratio in patients with ovarian cancer
Yuanyuan Cao, Xiuwen Ni, Yong Wang, Lejian Wang, Kai Yuan, Guofang Gan, Kunming Zhang, Zhidi Zhao, Xianming Fei
Pretransplant renal function evaluated by serum cystatin C was associated with mortality after liver transplantation: a single-center experience
Yuan Ding, Tianchun Wu, Wenyan Zhang, Sitong Zhang, Weilin Wang

Editorial

Troubleshooting in advanced VATS procedures
Ayse Uzunel, René Horsleben Petersen