Toward Precision Medicine in Thyroid Cancer

Posted On 2021-01-29 15:28:55


With an estimated 567,233 new cases in 2018, thyroid cancer ranks as the ninth most common form of cancer, and accounts for 3.1% of all new cancer cases worldwide. This special series provides the latest information on the conceptual, translational, and clinical advances in the field of thyroid cancer research with a focus on precision medicine.

We believe that the articles presented in this special series provide insightful perspectives and valuable original data that will accelerate the progress of “bench to bedside” knowledge translation.

Editorial
Towards precision medicine in thyroid cancer
Haipeng Xiao, Rengyun Liu, Shuang Yu

Original Article
Genetic alterations in cfDNA of benign and malignant thyroid nodules based on amplicon-based next-generation sequencing
Siting Cao, Shuang Yu, Yali Yin, Lei Su, Shubin Hong, Yingying Gong, Weiming Lv, Yanbing Li, Haipeng Xiao

Mitotically associated long non-coding RNA is a tumor promoter in anaplastic thyroid cancer
Nai-Si Huang, Bo-Wen Lei, Li-Cheng Tan, Peng-Cheng Yu, Xiao Shi, Yu Wang, Qing-Hai Ji, Wen-Jun Wei, Zhong-Wu Lu, Yu-Long Wang

MiR-3121-3p promotes tumor invasion and metastasis by suppressing Rap1GAP in papillary thyroid cancer in vitro
Ming Xu, Jun Zhou, Qiulei Zhang, Kehao Le, Zihan Xi, Pengfei Yi, Xiangwang Zhao, Jie Tan, Tao Huang

Beta-elemene inhibits differentiated thyroid carcinoma metastasis by reducing cellular proliferation, metabolism and invasion ability
Lei Zhao, Jian Wei, Shiqi Wang, Tingting Lang, Xiaoguang Shi, Zhongyan Shan, Weiping Teng

Effects of radioactive iodine treatment on cardiovascular disease in thyroid cancer patients: a nationwide cohort study
Kyeong Jin Kim, Ji Eun Song, Ji Yoon Kim, Jae Hyun Bae, Nam Hoon Kim, Hye Jin Yoo, Hee Young Kim, Ji A. Seo, Nan Hee Kim, Juneyoung Lee, Kyung Mook Choi, Sei Hyun Baik, Sin Gon Kim

Analysis of the strategy of LT4 prescribing and TSH monitoring for thyroid carcinoma after lobectomy
Zhihong Wang, Trevor E. Angell, Wei Sun, Yuan Qin, Liang He, Wenwu Dong, Dalin Zhang, Ting Zhang, Liang Shao, Chengzhou Lv, Ping Zhang, Haixia Guan, Hao Zhang

Comparison of iPTH and calcium levels between total thyroidectomy and lobectomy: a prospective study of 840 thyroid cancers with three years of follow-up
Xiaoli Liu, Xuehai Bian, Changlin Li, Jingwei Xin, Qingfeng Fu, Chunhai Zhang, Fang Li, Jinxi Jiang, Gianlorenzo Dionigi, Hui Sun

Review Article
Telomerase reverse transcriptase promoter mutations in thyroid carcinomas: implications in precision oncology—a narrative review
Xiaotian Yuan, Tiantian Liu, Dawei Xu