Vol 3, No 19 (November 2015): Annals of Translational Medicine

Guideline

Chinese guidelines on the management of renal cell carcinoma (2015 edition)
Jun Guo, Jianhui Ma, Yan Sun, Shukui Qin, Dingwei Ye, Jianfang Zhou, Zhisong He, Xinan Cheng, Feng Bi, Dengfeng Cao, Yingxia Chen, Yiran Huang, Houjie Liang, Jun Liang, Jiwei Liu, Wenchao Liu, Yueyin Pan, Yongqian Shu, Jian Song, Weibo Wang, Xiuwen Wang, Xiaoan Wu, Xiaodong Xie, Xin Yao, Shiying Yu, Yanqiao Zhang, Aiping Zhou, written on behalf of CSCO Renal Cell Carcinoma Panel

Commentary

Sepsis without SIRS is still sepsis
Bryan G. Yipp, Brent W. Winston
Applications of iPSC-derived models of Gaucher disease
Daniel K. Borger, Elma Aflaki, Ellen Sidransky