Comparison of different surgical interventions for hepatocellular carcinoma with bile duct tumor thrombus: a systematic review and meta-analysis

Jin-Kai Feng, Zhen-Hua Chen, Yu-Xuan Wu, Kang Wang, Ju-Xian Sun, Zong-Tao Chai, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Shu-Qun Cheng