A HPV16-related prognostic indicator for head and neck squamous cell carcinoma

Qian Zhang, Yongfeng Chen, Shi-Qi Hu, Yu-Mei Pu, Kai Zhang, Yu-Xin Wang