Metformin inhibits inflammation and bone destruction in collagen- induced arthritis in rats

Kai-Jian Fan, Jing Wu, Qi-Shan Wang, Bing-Xin Xu, Fu-Tao Zhao, Ting-Yu Wang