Survival and prognostic factors of lung cancer patients with preexisting connective tissue disease: a retrospective cohort study

Huaxia Yang, Zhuoran Yao, Xiaoxiang Zhou, Zhongxing Bing, Lei Cao, Zhili Cao, Shanqing Li, Xuan Zhang, Yan Zhao, Xiaofeng Zeng, Fengchun Zhang, Naixin Liang