Degree of blood pressure control and the risk of new-onset hyperuricemia in treated hypertensive patients

Qinqin Li, Yuanyuan Zhang, Jingjing Cao, Jingping Zhang, Jing Nie, Min Liang, Jianping Li, Yan Zhang, Binyan Wang, Yong Huo, Xiaobin Wang, Fan Fan Hou, Xiping Xu, Xianhui Qin