Development and validation of a prognostic nomogram for patients with triple-negative breast cancer with histology of infiltrating duct carcinoma

Na Jing, Ming-Wei Ma, Xian-Shu Gao, Jian-Ting Liu, Xiao-Bin Gu, Min Zhang, Bo Zhao, Yu Wang, Xian-Ling Wang, Hai-Xia Jia