Iodine nutrition and prevalence of sonographic thyroid findings in adults in the Heilongjiang Province, China

Kuo Miao, Liwei Zhang, Xiaoqiu Dong, Yunfeng Qi, Dejiao Kong, Ying Liu, Ning Zhao, Jing Hu