Novel electromagnetic-based navigation for percutaneous transforaminal endoscopic lumbar decompression in patients with lumbar spinal stenosis reduces radiation exposure and enhances surgical efficiency compared to fluoroscopy: a randomized controlled trial

Junlong Wu, Shengxiang Ao, Huan Liu, Wenkai Wang, Wenjie Zheng, Changqing Li, Chao Zhang, Yue Zhou