Intraoperative thermal insulation in off-pump coronary artery bypass grafting surgery: a prospective, double blind, randomized controlled, single-center study

Lin Jin, Xiaodan Han, Ying Yu, Liying Xu, Huilin Wang, Kefang Guo