Impact of cataract screening integrated into establishment of resident health record on surgical output in a rural area of south China

Xuhua Tan, Wei Wang, Yi Zhu, Chuan Chen, Xiaozhang Qiu, Jingmin Xu, Chao Hou, Lixia Luo, Wenyong Huang, Yizhi Liu