Mitotically associated long non-coding RNA is a tumor promoter in anaplastic thyroid cancer

Nai-Si Huang, Bo-Wen Lei, Li-Cheng Tan, Peng-Cheng Yu, Xiao Shi, Yu Wang, Qing-Hai Ji, Wen-Jun Wei, Zhong-Wu Lu, Yu-Long Wang