DeepLN: an artificial intelligence-based automated system for lung cancer screening

Jixiang Guo, Chengdi Wang, Xiuyuan Xu, Jun Shao, Lan Yang, Yuncui Gan, Zhang Yi, Weimin Li