Quantitative analysis of multiphase magnetic resonance images may assist prediction of histopathological grade of small hepatocellular carcinoma

Shuping Weng, Xuru Xu, Yueming Li, Chuan Yan, Jianwei Chen, Rongping Ye, Yuemin Zhu, Liting Wen, Jinsheng Hong