Lens regeneration in humans: using regenerative potential for tissue repairing

Zhenzhen Liu, Ruixin Wang, Haotian Lin, Yizhi Liu