A novel supplemental maneuver to predict fluid responsiveness in critically ill patients: blood pump-out test performed before renal replacement therapy

Daozheng Huang, Huan Ma, Jie Ma, Liyan Hong, Xingji Lian, Yanhua Wu, Yan Wu, Shouhong Wang, Tiehe Qin, Ning Tan