Kidney transplantation from small pediatric donors may be feasible to those who developed chronic refractory dialysis hypotension: a single-center experience

Lu Zheng, Hanying Jia, Rending Wang, Wenhan Peng, Junhao Lv, Wenhua Lei, Guangjun Liu, Yu Cui, Jianghua Chen, Jianyong Wu