Preliminary study to identify severe from moderate cases of COVID-19 using combined hematology parameters

Changzheng Wang, Rongrong Deng, Liyao Gou, Zhongxiao Fu, Xiaomei Zhang, Feng Shao, Guanzhen Wang, Weiyang Fu, Jianping Xiao, Xiao Ding, Tao Li, Xiulin Xiao, Chengbin Li