Expression of a novel immune checkpoint B7-H6 ligand in human small cell lung cancer

Xiuqin Zhang, Weiguo Xie, Zhiqiang Wang, Shu Song, Yan Qin, Fang Zhang, Fangfang Chen, Liming Cai