Clinical features of severe patients infected with 2019 novel coronavirus: a systematic review and meta-analysis

Daozheng Huang, Xingji Lian, Feier Song, Huan Ma, Zhiwen Lian, Yuanfeng Liang, Tiehe Qin, Wei Chen, Shouhong Wang