Upregulation of long noncoding RNA RAB11B-AS1 promotes tumor metastasis and predicts poor prognosis in lung cancer

Tiegang Li, Di Wu, Qun Liu, Dedong Wang, Jinbin Chen, Hongjun Zhao, Lan Zhang, Chenli Xie, Wei Zhu, Zhixu Chen, Yifeng Zhou, Soham Datta, Fuman Qiu, Lei Yang, Jiachun Lu