Nosocomial cross-infection of hypervirulent Listeria monocytogenes sequence type 87 in China

Xin-Peng Li, Shi-Fu Wang, Pei-Bin Hou, Jing Liu, Pengcheng Du, Li Bai, Séamus Fanning, Hua-Ning Zhang, Yu-Zhen Chen, Yun-Kui Zhang, Dian-Min Kang