Transesophageal echocardiography instead or in addition to transthoracic echocardiography in evaluating haemodynamic problems in intubated critically ill patients

Xiang Si, Jie Ma, Dai-Yin Cao, Hai-Lin Xu, Ling-Yun Zuo, Min-Ying Chen, Jian-Feng Wu, Xiang-Dong Guan