Altered brain language network in idiopathic peripheral facial paralysis patients with dysarthria

Wenwen Gao, Xiaowei Han, Haimei Li, Yijiang Zhu, Lei Du, Yuli Wang, Sumin Shi, Jing Liu, Chao Fu, Lu Zhang, Guolin Ma