Deep learning-based automated diagnosis of fungal keratitis with in vivo confocal microscopy images

Jian Lv, Kai Zhang, Qing Chen, Qi Chen, Wei Huang, Ling Cui, Min Li, Jianyin Li, Lifei Chen, Chaolan Shen, Zhao Yang, Yixuan Bei, Lanjian Li, Xiaohang Wu, Siming Zeng, Fan Xu, Haotian Lin