Comparison of radiofrequency ablation combined with sorafenib or sorafenib alone in patients with ECOG performance score 1: identifying optimal candidates

Lei Liu, Qian Zhang, Jie Geng, Songlun Li, Shoujie Zhao, Xiangnan Zhang, Jie Hu, Dayun Feng