Cloning, tissue distribution, expression pattern, and function of porcine maternal embryonic leucine zipper kinase

Pengyuan Chen, Jiaqiang Wang, Xingye Wang, Xiaolin Chen, Chunling Li, Taichang Tan