Clinical pharmacokinetics and drug exposure-toxicity correlation study of docetaxel based chemotherapy in Chinese head and neck cancer patients

Yuxiang Ma, Qingguang Lin, Yunpeng Yang, Weiting Liang, S. J. Salamone, Yunying Li, Yuehao Lin, Hongyun Zhao, Yuanyuan Zhao, Wenfeng Fang, Yan Huang, Li Zhang