Prolyl endopeptidase gene disruption attenuates high fat diet-induced nonalcoholic fatty liver disease in mice by improving hepatic steatosis and inflammation

Dai-Xi Jiang, Jian-Bin Zhang, Meng-Ting Li, Shuang-Zhe Lin, Yu-Qin Wang, Yuan-Wen Chen, Jian-Gao Fan