Prenatal dexamethasone exposure exerts sex-specific effect on placental oxygen and nutrient transport ascribed to the differential expression of IGF2

Juanjuan Guo, Man Fang, Siying Zhuang, Yuan Qiao, Wen Huang, Qing Gong, Dan Xu, Yuanzhen Zhang, Hui Wang