When Behcet’s disease meets Stanford type A aortic dissection, heart transplantation is a reliable treatment

Wei Ren, Bowen Li, Zhiwei Wang, Zhiyong Wu, Yongle Ruan, Jiahui Wang