Clinicopathological characteristics and prognosis of colorectal mucinous adenocarcinoma and nonmucinous adenocarcinoma: a surveillance, epidemiology, and end results (SEER) population-based study

Zhi-Ping Li, Xin-Yi Liu, Xiao-Ming Kao, Yi-Tian Chen, Si-Qi Han, Meng-Xi Huang, Chao Liu, Xin-Yi Tang, Yan-Yan Chen, Dan Xiang, Ya-Di Huang, Zeng-Jie Lei, Xiao-Yuan Chu