A quickly, effectively screening process of novel corona virus disease 2019 (COVID-19) in children in Shanghai, China

Yu Shi, Xiangshi Wang, Gongbao Liu, Qirong Zhu, Jianshe Wang, Hui Yu, Chuanqing Wang, Libo Wang, Mingzhi Zhang, Lingen Zhang, Guoping Lu, Zhujin Lu, Jian Yu, Zhongwei Qiao, Ying Gu, Guomei Shen, Hong Xu, Mei Zeng, Xiaowen Zhai, Guoying Huang