The prognostic significance of fibroblast activation protein-α in human lung adenocarcinoma

Jianlin Shi, Zongliu Hou, Jun Yan, Wanfang Qiu, Luxin Liang, Mingyao Meng, Lin Li, Xiaodan Wang, Yanhua Xie, Lihong Jiang, Wenju Wang