EGCG protects vascular endothelial cells from oxidative stress-induced damage by targeting the autophagy-dependent PI3K-AKT-mTOR pathway

Jiao Meng, Yuhua Chen, Junzhe Wang, Junling Qiu, Cuicui Chang, Fangfang Bi, Xiaopeng Wu, Wei Liu