Association between type 2 diabetes and cancer incidence in China: data in hospitalized patients from 2006 to 2013

Shan Lu, Anzhi Wang, Shumei Miao, Xin Zhang, Shenqi Jing, Tao Shan, Yongan Guo, Yun Liu