Identification of key candidate genes and pathways revealing the protective effect of liraglutide on diabetic cardiac muscle by integrated bioinformatics analysis

Ying Dong, Shi Yan, Guo-Yan Li, Min-Nan Wang, Lei Leng, Qiang Li