The combination of preoperative D-dimer and CA19-9 predicts lymph node metastasis and survival in intrahepatic cholangiocarcinoma patients after curative resection

Qichen Chen, Yiling Zheng, Hong Zhao, Jianqiang Cai, Liming Wang, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Jianxiong Wu