Novel prognostic nomograms for female patients with breast cancer and bone metastasis at presentation

Zhan Wang, Yonggang Cheng, Shi Chen, Haiyu Shao, Xiaowei Chen, Zenan Wang, Yucheng Wang, Hao Zhou, Tao Chen, Nong Lin, Zhaoming Ye