Elevated lipid levels in patients with achilles tendon ruptures: a retrospective matching study

Yu-Ping Yang, Li-Yuan Tao, Jia-Ning Gao, Peng Wang, Yan-Fang Jiang, Le-Min Zheng, Yi-Ming Zhao, Ying-Fang Ao