Prognostic value of nasopharynx tumour volume in local-regional advanced nasopharyngeal carcinoma

Weiqiong Ni, Weixiang Qi, Fei Xu, Weiguo Cao, Cheng Xu, Jiayi Chen, Yunsheng Gao