Vol 7, No 21 (November 2019): Annals of Translational Medicine (Focus on “Chinese and Western Perspectives on Colorectal Cancer”)

Original Article

An early report of a screening program for colorectal cancer in Guangzhou, China
Yujing Fang, Binyi Xiao, Jianhong Peng, Huan Tian, Fulong Wang, Lingheng Kong, Shiyong Lin, Jibin Li, Qiying Su, Kunwu Luo, Meixian Ye, Qingjian Ou, Wenhua Fan, Cong Li, Junzhong Lin, Rongxin Zhang, Wenhao Zhou, Liren Li, Gong Chen, Zhenhai Lu, Xiaojun Wu, Peirong Ding, Meichun Zheng, Xia Yang, Zhizhong Pan, Desen Wan
The effect of biofeedback training on intestinal function among patients with middle and low rectal cancer: a randomized controlled study
Li Liu, Xiaodan Wu, Qianwen Liu, Caixing Tang, Baojia Luo, Yujing Fang, Zhizhong Pan, Desen Wan, Meichun Zheng
Determination of follistatin-like protein 1 expression in colorectal cancer and its association with clinical outcomes
Yujie Zhao, Qingjian Ou, Yuxiang Deng, Jianhong Peng, Cong Li, Jibin Li, Qian Zhao, Miaozhen Qiu, Desen Wan, Yujing Fang, Zhizhong Pan
Diagnostic value, safety, and histopathologic discrepancy risk factors for endoscopic forceps biopsy and transrectal ultrasound-guided core needle biopsy in rectum lesions
Min Liu, Zhen-Hai Lu, Qiao-Xuan Wang, Wei Zheng, Xiao-Qing Pei, Feng Han, Jian-Hua Zhou, Xi Lin, De-Sen Wan, An-Hua Li
Prolonged surveillance of colorectal cancer patients after curative surgeries beyond five years of follow-up
Lingheng Kong, Jianhong Peng, Jibin Li, Fulong Wang, Cong Li, Peirong Ding, Liren Li, Gong Chen, Xiaojun Wu, Zhenhai Lu, Yujing Fang, Zhizhong Pan, Desen Wan

Disclosure:

The focused issue “Chinese and Western Perspectives on Colorectal Cancer” was published without any sponsorship or funding.