Original Article


A bibliometric analysis of the application of artificial intelligence to advance individualized diagnosis and treatment of critical illness

Yang-Xi Liu, Cheng Zhu, Zhi-Xiong Wu, Liang-Jing Lu, Yue-Tian Yu

Download Citation