Original Article


Emergency department treatment process planning: a field research, case analysis, and simulation approach

Xiaoyan Huang, Shuai Zhou, Xudong Ma, Zhitao Yang, Yuanyuan Xu, Xiaoxiao Shen, Zengni Zhang, Guang Ning, Erzhen Chen, Na Li, Yong Lu

Download Citation