An integrated analysis of DNA promoter methylation, microRNA regulation, and gene expression in gastric adenocarcinoma

Hongyun Huang, Lang Xie, Xiaoxuan Feng, Zheng Zheng, Juntao Ouyang, Yan Li, Jinlong Yu