Risk factors of continuous renal replacement therapy following total aortic arch replacement under moderate hypothermia

Bo Li, Qing-Liang Chen, Bo-Chen Yao, Nan Jiang, Feng Zhao, Min Ren, Jing Sun, Li-Na Xu, Zhi-Gang Guo