Comparison of treatments for hepatocellular carcinoma patients with portal vein thrombosis: a systematic review and network meta-analysis

Jianchen Luo, Liangliang Xu, Lian Li, Jingfu Zhang, Ming Zhang, Mingqing Xu