MicroRNA-146a-5p alleviates lipopolysaccharide-induced NLRP3 inflammasome injury and pro-inflammatory cytokine production via the regulation of TRAF6 and IRAK1 in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)

Jingyuan Hou, Qiaoting Deng, Xunwei Deng, Wei Zhong, Sudong Liu, Zhixiong Zhong